Naše třídy

kočička

třídní učitelky

Kateřina Lelková

Kateřina Maxová

školní asistent

Lýdia Lokvencová

Smíšené oddělení dětí 1. a 2. věkové skupiny ve věku od 3 do cca 4,5 let, s kapacitou 24dětí.

beruška-03

beruška

třídní učitelky

Jitka Lelková

Renáta Vlčková

 asistent pedagoga

Markéta Šolcová

Smíšené oddělení dětí 1. a 2. věkové skupiny ve věku od 3 do cca 4,5 let, s kapacitou 24 dětí.

sluníčko

třídní učitelky

Zuzana Holasová DiS.

Pavlína Geislerová

asistent pedagoga

Klára Hofmanová

Oddělení dětí 3. věkové skupiny ve věku převážně 4,5 – 6 (7) let nebo dětí s odkladem školní docházky, s kapacitou 24 dětí.

krteček

třídní učitelky

Helena Binterová

Karolína Kinclová Dis

Oddělení dětí 3. věkové skupiny ve věku převážně 4,5 – 6 (7) let nebo dětí s odkladem školní docházky, s kapacitou 25 dětí.

medvídek

třídní učitelky

Mgr.Zdeňka Němcová

Mgr.Šárka Hanušová

asistent pedagoga

Radka Feyglová

Speciální třída pro děti s vadami řeči a možností zařazení dětí s jiným druhem postižení, s kapacitou 13 dětí.

Mise a Vize Mateřské školy Červený Kostelec, Náchodská 270, okr. Náchod

Mise:

 • jsme mateřská škola rozvíjející aktivní dovednosti a mravní hodnoty dětí s ohledem na jejich individuální možnosti

Vize:

 • Být otevřenou, spolupracující, přátelskou a efektivní mateřskou školou, v níž budou dětem předávány základy klíčových kompetencí pro přípravu na další stupeň vzdělávání.
 • Být mateřskou školou, z které budou odcházet spokojené, sebevědomé a šťastné děti.
 • Mít spokojené a spolupracující zaměstnance, rodiče, děti.
 • Být stabilní institucí, která vytváří stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti s pestrým programem předškolního vzdělávání a umožňuje tak rozvoj nadání talentovaných dětí a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami s respektem k zájmům a potřebám dětí.
 • Udržovat dobrou spolupráci se zřizovatelem i s veřejností.

Dlouhodobé cíle:

 1. Výchovně vzdělávací

Výchovně-vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou realizovány dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který byl vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, principů předškolní pedagogiky. Na tvorbě ŠVP se podílel kolektiv pedagogů mateřské školy.

Za velmi důležité považujeme pomoci dětem vytvářet srozumitelnou formou vztah a úctu k lidským hodnotám, odpovědnosti za svůj život a zdraví, vzájemné respektování, empatii, ohleduplnosti, kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

 • zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí,
 • učit se hrou a skutečným prožitkem (podporovat dítě v osvojení si praktické zkušenosti),
 • podporovat a rozvíjet osobnost dítěte,
 • podporovat zdraví a tělesný rozvoj dětí,
 • respektovat a přizpůsobovat se fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí,
 • rozvíjet individuální osobnost dítěte,
 • vést děti k pohybu a sportu,
 • vést děti ke kladnému vztahu k živé i neživé přírodě,
 • podporovat rodinnou výchovu,
 • pokračovat v úspěšných akcích a realizovat nové – organizovat pobyty v přírodě, plavecký, lyžařský kurz, výstavy dětských výrobků, pěvecké soutěže, návštěvy divadelních představení,
 • organizovat jednodenní vzdělávací výlety,
 • spolupracovat se vzdělávacími a jinými organizacemi v okolí – městská knihovna, městská policie, hasiči, domov seniorů
 1. Personální
 • vytvořit funkční systém informací směrem k zaměstnancům, k rodičům, partnerům školy a zřizovateli,
 • vymezit podmínky a pravidla pro bezproblémovou spolupráci, v kolektivu pracovníků se respektovat, tolerovat se a důvěřovat si,
 • rozvíjet odborný růst a umožnit vzdělávání všem zaměstnancům školy,
 • pracovní pozice obsazovat kvalifikovanými osobami,

Strategie:

 • vést pravidelné pedagogické a provozní rady, posilovat celý tým ve smyslu vzájemné komunikace – vyjádřit vlastní názor, který bude respektován,
 • spolupracovat na tvorbě ŠVP s pedagogickými pracovníky, společně promýšlet roční plán školy (projekty, akce apod.),
 • vést zaměstnance k sebehodnocení (uvědomit si své kvality a napravit případné nedostatky),

motivovat a podporovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání.

 1. Ekonomické a materiální
 • účelně nakládat s finančními prostředky školy,
 • získávat možnosti dalších finančních podmínek,
 • modernizovat vnitřní i vnější prostory mateřské školy,
 • zrealizovat projekt obnovení oplocení zahrady, zmodernizovat šatny dětí i pro personál v přístavbě,

Strategie

 • vytvořit si finanční analýzu hospodaření mateřské školy,
 • čerpat a hospodárně a účelně využívat finanční prostředky z evropských dotací, ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele,
 • vyhledávat nové finanční zdroje – granty, projekty, doplňkovou činnost i sponzorské materiální i finanční dary,
 • podle rozpočtových možností stanovit priority školy,
 • obnovovat vnitřní i vnější prostory školy (moderními herními prvky, nábytkem, didaktickými pomůckami a hračkami),
 • vytvářet bezpečné, hygienicky nezávadné, estetické a podnětné prostředí pro děti i všechny zaměstnance školy.

Realizujeme a organizujeme:

 • Plavecký výcvik pro předškoláky,
 • Lyžařský výcvik,
 • Děti na startu,
 • Zdravé pískání – základy hry na flétnu,
 • Seznámení s AJ – pod vedením kvalifikované lektorky (za finanční podpory rodičů),
 • Pěvecký sbor Kamarádi,
 • Pravidelné návštěvy městské knihovny,
 • Jednodenní výlety do okolí, exkurze,
 • Karneval,
 • Mikulášská a Vánoční nadílka,
 • Otevírání a zavírání školní zahrady,
 • Jarní úklid zahrady s rodiči a přáteli školy,
 • Dětský den plný her a soutěží,
 • Rozloučení s předškoláky,
 • Spaní ve školce s předškoláky,
 • Spolupráce s místní akční skupinou MAS Stolové hory,
 • Aktualizace systému informací na webových stránkách, vývěskách školy i směrem k rodičům, k partnerům školy a široké veřejnosti,
 • v souladu s GDPR využíváme vedení administrativy v elektronické podobě – Správa MŠ,
 • pro vzájemnou komunikaci s rodiči využíváme aplikaci Naše MŠ.

Nadstandardní aktivity

Seznamování dětí s angličtinou: vedoucí Renáta Vlčková, Tereza Kubečková

 • 3 skupiny 10 dětí
 • Děti pracují podle metodiky Wattsenghlish „Angličtina se Stevem“.

Pískání pro radost: vedoucí Jitka Lelková

 • Děti se učí správným dýchacím návykům a základům hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Sboreček Kamarádi: vedoucí Helena Binterová, Mgr. Šárka Hanušová

 • Skupina 25 dětí
 • Děti se učí pěveckým návykům, veřejně vystupují při akcích školy, města a na pěveckých přehlídkách.

Poradna komunikačních schopností: vedoucí Mgr. Zdeňka Němcová ve spolupráci s logopedickými asistentkami Helenou Binterovou a Mgr. Šárkou Hanušovou

 • Děti v doprovodu rodičů dochází na individuální konzultace podle domluveného časového rozvrhu.

Další aktivity a programy

 • MŠ je zapojena do programu „Zdravá abeceda“, jehož zásady a prvky se týkají a projevují ve všech oblastech života MŠ.
 • S dětmi, které mají odklad školní docházky, pracujeme podle stimulačního programu pro předškoláky a děti s OŠD „Maxík“.
 • Děti  předškolního věku se účastní programu ,,Děti na startu”, pravidelně 1x týdně cvičí ve sportovní hale TJ Červený Kostelec pod odborným vedením.
 • Do vzdělávací nabídky zařazujeme prvky metody ,,NTC systém učení”. V oblasti vyhledávání a rozvíjení nadaných dětí využíváme této metodiky, ve které jsou učitelky zaškoleny  prostřednictvím Mensy ČR.
 • MŠ se zapojila do OP VVV v projektu ,, Šablony pro MŠ Náchodská , Červený Kostelec”. Z tohoto projektu jsou financovány některé vzdělávací, personální a materiální výdaje. Tento projekt jsme využili např. také k vybavení školy interaktivní tabulí MultiBoard Prestigio. Děti pracují s programy pro předškolní vzdělávání a seznamují se s moderní technikou.
 • Třídy jsou vybaveny díky účasti MŠ v rozvojovém programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 a 2016“ PC technikou, děti mají možnost pracovat s výukovými a logopedickými programy.
 • Děti z předškolních tříd se každoročně účastní plaveckého výcviku pořádaného „Plaveckou školou Náchod“.
 • Pro děti od 4 let pořádáme každoročně ve spolupráci s lyžařskou školou K+K Jánské Lázně lyžařský výcvik.
 • Pravidelně hrajeme maňáskové divadlo při společných setkáních dětí celé MŠ.
 • Organizujeme různé výlety, exkurze, poznávací, sportovní a kulturní akce v MŠ.
 • Účastníme se výstav a divadelních představení v MŠ i v kulturních zařízeních mimo školu.
 • Pořádáme tematicky zaměřené besedy např. s Městskou policií, Hasiči apod.
 • Každoročně pořádáme akce pro děti a rodiče, společné tvoření výrobků, třídní besídky nebo akce na školní zahradě.

Spolupracujeme …

 • s PPP Náchod, s SPC Náchod i jinými SPC, s klinickými logopedkami a psycholožkami
 • s Mgr. Petrou Fattersovou, která nabízí odborné soukromé konzultace v oblasti psychologických služeb
 • se Sborem pro občanské záležitosti města Červený Kostelec, děti vystupují při příležitostech vítání nových občánků města
 • s Domem pečovatelské služby u Jakuba, setkáváme se s obyvateli při vystoupeních a setkáních v domě i v MŠ
 • s Městskou knihovnou v Červeném Kostelci, která pro děti pravidelně připravuje besedy
 • s mateřskými školami v okolí a se základní školou V. Hejny Červený Kostelec
 • spolupracujeme s paní Mgr. Pavlínou Miltovou, odbornicí v oblasti zdraví a hygieny dětí v MŠ – více informací v sekci “dokumenty” s názvem Dítě nechodí do školky vždy, jen když je zdravé…”